Dāvida sakne

Atslēga

Tātad, Johanans mums saka, ka visa iesākumā bija Vārds. (Sal. pam. 8:22-31). Un kamēr Vārds bija pie Dieva, Vārda dzīve bija priecīga un bezrūpīga. Vārds priecājās. Ar Viņu, ar Vārdu, viss tika radīts. Raksti mums saka, ka Vārds piedzima (Sal. pam. 8:24-25, Jes. 9:5 un 49:1). Apustulis Pāvils apstiprina to vēstulē Kol. 1:15. Johanans mums saka, ka Ješua bija Esošais Dieva Gurnā. Vēstulē ebrejiem nav vārda par Ješua rašanos, bet teikts, ka Dievs, Viņu ir „iecēlis” un Viņš ir „sēdies” un Ebrejiem 1:6 ir vārds „Pirmdzimtais.”

Vai cilvēks var izprast Visuaugstā noslēpumu? Pāvils, vēstulē Kolosas draudzei raksta, ka viņš strādā tādēļ, lai ticīgo sirdis rastu mierinājumu un savienotos mīlestībā vienam mērķim, lai izprastu un atzītu Dieva noslēpumu – Ješua. Kol. 2:1-3. Mesijas noslēpuma daļiņas ir izmētātas daudzās Rakstu vietās.

Man par atslēgu, kas atvēra ieeju atziņu pasaulē un deva mierinājumu un prieku manos meklējumos, kļuva pravieša Caharijas grāmata. Tas nenotika uzreiz. 2003. gada 4. februārī plkst. 5.00 no rīta saņēmu vārdu „ATVASE” no trešās nodaļas. Es zināju vārda „Atvase” nozīmi, bet uzreiz nevarēju ieiet pravieša redzējuma būtībā. Pagāja gandrīz vesels gads, kad pēkšņi, gandrīz bez vārdnīcas palīdzības izlasīju oriģināla valodā (ivritā) pirmās trīs nodaļas Caharijas grāmatā. Rakstu gaisma ienāca manī un apskaidroja manu prātu, un atnesa prieku.

Pravietis Caharija redz redzējumus, kuros ar viņu runā Tā Kunga Eņģelis. Šis brīnumainais Tā Kunga Eņģelis runā ar pravieti, pielūdz To Kungu Cebaotu (Caharija 1:12), un runā Visuaugstā vārdā, ar Viņa varu (Caharija 1:14-17). Tā Kunga Eņģelis nodod rīkojumus citiem eņģeļiem, kā arī runā no sevis (Caharija 2:12-17).

Ko Tā Kunga Eņģelis runā no sevis? Viņš izsaka Ješua vārdus no „Jaunās Derības”. „Tas Kungs Cebaots Mani sūtīja pie tevis!” Trīs reizes Eņģelis atkārto šos vārdus sešos pantos. Un lūk, tad man atvērās Caharijas 3:8-9.

Tā Kunga Eņģelis liecina (!), ka Kungs Cebaots runā. Tas Kungs Cebaots pieved Savu Kalpu – ATVASI – „CEMAH” pie Jehošua (Jozua), augstā priestera un gudro padomes (kuri atjaunoja Templi un ebreju dzīvi Jeruzalemē).

Dieva kalps – ATVASE -„CEMAH” ir tas akmens, kuram ir Dieva Gara pilnība. (Jesajas 11:1-5). 

Un šajā akmenī Pats Kungs Cebaots iegrebs uzrakstu. Mēs zinām no Toras (Šmot), ka Visuaugstais Pats iegreba rakstus derības plāksnēs ar Israēla tautu. Un lūk, uz šī akmens Tas Kungs Cebaots iegrebs uzrakstu. Tas nozīmē, ka caur Isajas sakni, Dāvida pēcteci, Visuaugstais noslēgs Jauno Derību ar Israēlu un tautām, kuras „piegriezīsies Tam Kungam”. Mateja 26:28, kas pilnībā saskan ar Ješua vārdiem, ko Viņš runā Savā pēdējā sederā.  

Tādā veidā Tas Kungs Cebaots izdzēsīs šīs Valsts grēkus vienā dienā.

 

Tā runā Tanahs

ATVASE – CEMAHS. VIŅU SAUKS…

(Jeremijas 23:5-6 un 33:15-16, Jesajas 11:1-5 un 4:2, Caharijas 3:8-9 un 6:12) 

Jeremijas 23:5-6

„Redzi, nāks dienas,” tā saka Tas Kungs, „kad Es izrietīšu Dāvidam īstu ATVASI, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī (ba-arec)! Viņa laikā izglābs Jūdu un Israēls dzīvos drošībā. Un Viņa vārds, kā to sauks, būs: Tas Kungs (Ašem)mūsu taisnība.”

Jesajas 11:1-5

„Zars riesīsies no Isaja celma, un ATVASE no viņa saknēm nesīs augļus.Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars (Esošā Gars, Ašema Gars), gudrības un saprāta Gars, padoma un spēka Gars, atziņas un Tā Kunga bijības Gars. 3-4. Un Viņš spriedīs tiesu.”

Caharijas 3:8-9 un 6:12

„Raugi ir vīrs, kas saucas CEMAHS” „Viņš izaugs no Savas saknes un uzcels Tā Kunga namu.”

 Caharijas 6:12 (krievu val. Bībelē).

ATVASE-CEMAHS izaugs no savas (!) saknes. Uz Viņa, kā uz akmens (akmens plāksnēm) Tas Kungs Cebaots iegrebs uzrakstus, līdzīgus tiem, kādi tika iegrebti noslēdzot Sinaja kalna Līgumu un dāvājot Toru. Viņš, dzīvais Dieva Vārds, izveidos Tā Kunga templi cilvēkā. Tajā templī Viņš būs Priesteris, tur (cilvēkā) būs Viņa slavas tronis. Tur (cilvēkā) būs miera derība ar Dievu.

Tātad, Tanahs mums saka, ka no cilvēka saknes nāks Ķēniņš, uz Kura būs Tā Kunga Gars, un Viņu sauks: Tas Kungs (Ašem). Viņš izmainīs cilvēku, un Sava Dieva likumus ierakstīs cilvēka sirdī un būs par Starpnieku (Aizstāvi) Jaunajā Savienībā ar Dievu. 

 

Tā runā Tanahs

MANS KALPS – VIŅU KLAUSIET

A) 5. Mozus 18:15-19 un 32:30. B) Psalms 98:1. C) Jesajas 50:10, 52:13-15, 53:11, 55:4-6, 59:16.61:1,63:5,63:9,63:12. D) Caharijas 3:8. E) 2. Mozus 4:13,14:19,23:20-21, 33:2.

Kopā 17 Rakstu vietas.

Tanahs mums atver, vai, pareizāk sakot, paver kaut ko pārsteidzošu un nesaprotamu, ko cilvēkam grūti iedomāties, grūti stādīties priekšā un tāpēc grūti aptvert, izprast. Visuaugstais Dievs saka mums, ka ar Viņu pastāvīgi ir Tas, Kas vada Israēlu, aizsargā to, glābj to.

Rodas sapratne, ka Tanahs (lasi Visuaugstais caur Saviem praviešiem) pastāvīgi runā par vienu Personu, kaut arī šai Personai ir dažādi vārdi, vai labāk būtu teikt, dažādas atšķirīgas izpausmes, kas raksturo Viņa darbību.

Pati šī Persona atklājas mums Hagares, Gideona, Daniēla un Caharijas redzējumos, sevišķi Caharijas, kur Tā Kunga Eņģelis runā uz mums arī no Sevis. No pirmās personas pie mums vēršas arī noslēpumainā Persona Jesajas 49:1-6, 50:4-10, 61:1 (un visa 61. nod.). Tanahs mums saka par Viņu, saucot Viņu: Viņa Vaiga Eņģelis, Tā Kunga Eņģelis, Elkonis (zroa), Israēla Aizstāvis, Dieva Kalps, Atvase, Ciānas Glābējs, Cilvēka Dēls. Protams, es nenosaucu visus vārdus – apzīmējumus. Tālāk sīkāk apskatīsim, ko runā Tanahs par šo Personu norādītajās Rakstu vietās. Bet vispirms apstāsimies pie Tanaha Dieva stingrā norādījuma: „Viņu klausiet!” un „Atprasīšu!”. Jāpievērš uzmanību, ka Tas, Kam vajag klausīt, Tanahā ir pārstāvēts divās pasaulēs. Viņš ir pasaulē, kuru mēs tēlaini varam saukt par „Tēva gurnu, vai Debesu Valstību” un zemes apstākļos.

Mans Vārds Viņā

Klausi Tā balsij un nesacelies pret Viņu

Nodaļā „Mišpatim” ir mums interesants teksts.

„Redzi Es sūtu Eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā, ko Es tev esmu sataisījis. Sargies Viņa priekšā, klausi Tā balsij un nesacelies pret Viņu, jo Viņš tavus pārkāpumus nepiedos (oriģinālā: nenesīs jūsu noziegumus), jo Mans Vārds mājo Viņā (bekervo – Mans Vārds ir Viņā, Viņa iekšienē, Viņa būtībā).”

2. Mozus 23:20-21.

Un Es likšu Savus vārdus Viņa mutē. Ja kāds

nepaklausīs, – no tā Es to prasīšu 

Nodaļā „Šoftim” Visuaugstais paziņo par Pravieti, kuram jāklausa.

„Es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidus, un Es likšu Savus vārdus Viņa mutē, un Viņš runās uz tiem visu, ko Es Tam pavēlēšu. Un, ja kāds neklausīs Maniem vārdiem, ko Viņš runās Manā Vārdā, no tā Es to prasīšu.”

5. Mozus 18:18-19.

 

Kas jūsu starpā bīstas To Kungu?

Lai tas uzklausa Viņa Kalpa balsi

Jesajas 50:10

Pirmajos divos piemēros 2. Mozus 23:20-21 un 5. Mozus 18:18-19 Visuaugstais pietiekami skaidri norāda, kam ir jāklausa. Pirmajā gadījumā Eņģelis (neaizmirsīsim, ka „malah” ir gan eņģelis, gan vēstnesis), kuru Visuaugstais sūta, lai tas vadītu Moše. Otrajā gadījumā Moše saņem paziņojumu par pravieti, tādu pašu kā Moše, tas ir cilvēku. Turklāt, Viņš būs no ebreju tautas. Šajā, trešajā gadījumā nepieciešams ieiet uzrakstītā kontekstā, ko pravietis saņēma no Visuaugstā un pierakstīja no pirmās personas. Jesajas 50:4-10.

Kas gan ir šis noslēpumainais, kuru Visuaugstais izcēlis ar to, ka devis Tam gudru mēli, lai Tas varētu mācīties? Visuaugstais atklāja Tam Viņa uzdevumu un Viņš, saprazdams šo uzdevumu, neatteicās un neatkāpās. Par to rakstīts ceturtā un piektā pantā.

Sestajā pantā atklājas, kāpēc Viņš varētu „atteikties” un „atkāpties”. Bet 7-9 panti atklāj, ka Viņu ne tikai sitīs, bet arī apsūdzēs. Un tikai Visuaugstais Dievs būs blakus Viņam. Dievs Viņam palīdzēs un attaisnos Viņu. Tātad, Dievs Viņu nodod mokās, bet pirms tam atklāj Viņam visa priekšā stāvošā mērķi.

Mēs, tie, kas esam Viņu pieņēmuši, kaut arī nezinājām visu šo priekšvēsturi, saprotam vai arī nojaušam, ka runa iet par Ješua. Turklāt Jesaja 53, Ps. 22, Ps. 35:11-12 atgādina mums par nevainīga upura ciešanām. Ir vēl arī „remez” – mājiens (norādījums). Vārds, kas savieno dažus pantus, kuri mums atklāj vienu personu. Šis vārds ir – „lehaj” – „vaigs”.

„Un ar rīksti viņi sitīs pa vaigu Israēla tiesnesi.”

 Mihas 4:14.

un „…Savu vaigu Es neapslēpu paļām un spļāvieniem…”

 Jesajas 50:6.

Un, protams, šie izteicieni ir visos evaņģēlijos. Bet mūsu mērķis ir Tanahs, jo Tanahs bija apustuļiem.

Kurā no pasaulēm

Un vēl vienu jautājumu vajag izpētīt: Kad Tas Kungs atvēra Viņam ausis…? Precīzāk: kurā no pasaulēm? Jo runa iet par vienu Personu. Tajā ir visu mūsu meklējumu jēga. Mums ir viens Mesija, kurš bija divās pasaulēs. Kurš atgriezās tajā pasaulē, kurā Viņam jau bija vara, un kurā šodien Viņam dota vēl lielāka vara. Mateja 28:18, „Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.”

Jesajas 50:6 uzrakstīts pagātnes formā. Tāpat arī pagātnes formā pravietis Jesaja pierakstījis 52:14. Un arī visa slavenā 53. nodaļa! ieturēta pagātnes formā, kaut arī tika pierakstīta 700-750 gadus pirms šiem notikumiem.

Tomēr, kad mēs lasām Tanahu, mums vajag atcerēties lielā fiziķa Einšteina teikto: „Atšķirība starp pagātni, tagadni un nākotni ir tikai ilūzija, kaut arī stabila. Laiks nepavisam nav tāds, kā izliekas – viņš neplūst tikai vienā virzienā. Nākotne eksistē vienlīdz ar pagātni.”

Nepārprotami, Dieva Gars pamudina pravieti nodalīt Dieva Kalpa ciešanu laiku (Jesajas 50:6, 52:14, 53:1-10 līdz vārdiem „Tas Kungs bija lēmis Viņu satriekt ar ciešanām…”) no Dieva Kalpa slavas laika (Jesajas 50:7-10, 52:13,15, 53:10-12). Jo vēlāka laika pravietis pierakstījis: „Un ar rīksti viņi sitīs pa vaigu Israēla tiesnesi” Mihas 4:14. Apustuļiem bija zināšanas no Tanaha, ka Mašiah no mūžības, no savas slavas, apzināti nāca uz ciešanām cilvēciskajā dzīvē.

„Kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.”

1. Kēfa (Pētera) 1:20.

„Kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem.”

 Filipiešiem 2:6-9.

„Tāpēc, pasaulē ienākdams, Viņš saka: upurus un dāvanas Tu neesi gribējis, bet miesu Tu Man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri Tev nav patikuši. Tad Es sacīju: raugi, Es nāku, grāmatā par Mani ir rakstīts, Tavu prātu darīt, ak, Dievs!”

 Ebrejiem 10:5-7.

Un mēs, dabīgi, saprotam, ka tas ir midrašs (izskaidrojums). Jo vēstules ebrejiem autors nebija klāt, kad Mesija griezās pie Visuaugstā. Bet šis skaidrojums balstīts uz Rakstu zināšanām. Šie fragmenti no apustuļu vēstulēm saka, ka „Tas Kungs atvēra ausis Glābējam un Viņš neatteicās un neatkāpās” LĪDZ!  

 

Kas ir šis godības ķēniņš

(Psalms 45:3-5; 8 )

Tanahs dod pārsteidzoši brīnišķīgu raksturojumu Personai, kas ir „skaistākais starp cilvēku bērniem” (krievu tulk.- dēliem).

Mīlestības dziesma, dziesma par Ķēniņu

„Tu esi skaistāks par cilvēku dēliem; svētība izplūst no Tavām lūpām; tāpēc Dievs Tevi svētījis mūžīgi. Apjoz gurnus ar Tavu zobenu, Spēcīgo ar Tavu slavu un Tavu skaistumu. Un visā savā godībā steidzies, sēdies kaujas ratos patiesības, lēnprātības un taisnības dēļ, un tava labā roka parādīs tev brīnišķas lietas. Tu iemīlēji patiesību un ienīdi nelikumību; tāpēc Tevi Dievs, Tavs Dievs, svaidījis ar prieka eļļu vairāk nekā Tavus līdzdalībniekus.”

 Psalms 44:3-5;8 ( krievu val. Bībelē).

Pār To klāsies un To sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta Gars, padoma un spēka Gars, atziņas un Tā Kunga bijības Gars. Taisnība būs Viņa gurnu josta un uzticība Viņa lielu aptinamā aukla.

 Jesajas 11:2;5.

 „Tavi dēli, lai stājas tēvu vietā, Tu viņus celsi par valdniekiem pār visu zemi. Es gribu radīt piemiņu Tavam Vārdam uz audžu audzēm, un tautas teiks Tavu slavu vienumēr un mūžīgi.”

 Psalms 45:17-18

24. Psalms

„Tāds dabūs svētību no Tā Kunga un taisnību no Dieva, sava Pestītāja. Kas ir šis godības Ķēniņš? Tas Kungs, stiprs un spēcīgs, Tas Kungs varens cīņā. Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības Ķēniņš ieiet!”

 Psalms 24:5,8-9.

„Redzi, Es sūtu Savu Eņģeli, Tam Manā priekšā to ceļu būs sataisīt. Un ātri nāks uz savu namu Tas Kungs, ko jūs meklējat, un tas derības Eņģelis, pie kā jums labs prāts irraid. Raugi, Viņš nāk!” saka Tas Kungs Cebaots.”

 Maleahija 3:1 (1877. g. Bībelē).

„Raugi, ir vīrs, kas saucas Cemahs (viņš izaugs no savas saknes – krievu val. Bībelē), un Viņa laikā viss zels un plauks, un Viņš uzcels Tā Kunga namu, un Viņš sēdēs un valdīs uz Sava troņa, arī priesteris būs Savā goda krēslā, un miers valdīs viņu abu starpā.”

 Caharijas 6:12-13.

 „Kas ir šis godības Ķēniņš? Tas Kungs Cebaots, Tas ir šis godības Ķēniņš!”

Psalms 24:10.

Skūpstiet Dēlu.

(Psalms 2)

„Bet Es Savu Ķēniņu esmu cēlis (esmu svaidījis – krievu val. Bībelē) Ciānā, Savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: „Mans Dēls Tu esi, Es šodien Tevi Esmu dzemdinājis. Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet Dēlu, lai Viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas Viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie Viņa tveras.”


Komentāri

1. Karnaims @ 2012-12-24 09:56:48

Liels paldies , labs skaidrojums, tas ļoti palīdz labs skaidrojums. 

Vārds:

Kods:

Kods

Komentārs:


Pievienot